Contacteer ons

Privacybeleid

 

PRIVACYBELEID

1.            Wie zijn wij?

De vennootschap BPI Real Estate Belgium SA/NV, met maatschappelijke zetel in 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 42 (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0438.425.053(hierna “BPI” of “wij”) is verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevensvan haar klanten en prospecten, van de bezoekers van de websites die ze exploiteert en van de contactpersonen bij haarpartnersen leveranciers (hierna “u”).

Onderhavigbeleid zet uiteen hoe en voor welke doeleinden BPIpersoonsgegevens verzamelt, welke gegevens zij verwerkt, wie er inzage in heeft, hoe zij die gegevens beschermt, hoelang ze die bewaart en welke rechten de betrokken personen hebben, dit alles in overeenstemming met de terzake geldenderegelgeving, waaronder deEuropese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

2.            Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking van diegegevens?

Het basisbeginsel is dat wijpersoonsgegevensuitsluitend verzamelen en verwerken voor zover:

3.            Op welke manier deelt u ons persoonsgegevens mee?

Dat kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld wanneer u surft naar onze website, wanneer u ons inlichtingenvraagt via het internet, telefonisch of via een ander kanaal (vastgoedmakelaar, offerteaanvraag, bezoekaanvraag enz.), wanneer u een formulier invult, wanneer er ons indirect informatie wordt meegedeeld (via een derden of via websites van derden), wanneer u een overeenkomst met BPI ondertekentenz.

4.            Over welkepersoonsgegevensgaat het?

De verwerkte gegevens variëren van geval tot geval. Het kan onder meer maar niet uitsluitend gaan om de volgende gegevens:

5.            Waarom verzamelen wij deze informatie en wat mogen wij ermee doen?

Wij verzamelen deze informatie:

6.            Cookies

Algemeen:

We verzamelen gegevens voor onderzoeksdoeleinden om onze klanten beter te begrijpen en om onze diensten navenant aan te passen.

Daarom gebruikt deze website"cookies", kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst.

Via de instellingen van uw browser, kunt u de cookies weigeren en zo de installatie ervan op uw harde schijf vermijden. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat de website in alle omstandigheden optimaal zal werken. We nodigen u uit om de documentatie te raadplegen die eigen is aan de browser die u gebruikt.

Onze website gebruikt cookies voor Facebook, Instagram, de campagnes Google Ads, Display, Google Analytics enz.

Meer in het bijzonder, wat de functionaliteit Google Analytics betreft:

7.            Wie heeft toegang totdeze gegevens?

Wij gevendeze gegevens door:

Wij verkopen uwpersoonsgegevens nooit door. 

De verwerkte gegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de Europese Unie, behalve in zeer beperkte omstandigheden, en dit om een wettelijke of regelgevende verplichting na te komen of wanneer dat nodig is om de toevertrouwde opdracht uit te voeren en/of om de rechten van BPI alsook die van de betrokken personen te verdedigen of te beschermen.

8.            Hoe beschermen wij uw gegevens?

BPI verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om dezegegevenste beschermen, enerzijds met menselijke middelen en anderzijds met technische middelen (computerbescherming). Toch wijst BPI u op het feit dat er geen absolute veiligheidsgarantie kan worden verstrekt, onder meer op het internet.

9.            De verwerking van uw gegevens door andere personen of entiteiten

Wanneer u, via de website van BPI en de hyperlinks op die website, andere internetsites bezoekt, komt het u toe hun eigen beleid inzake privacy/respect voor gegevens te controleren. BPI gaat immers geen enkele verplichtingaan in dat verband en wijst alle aansprakelijkheidaf voor de bestemming die uwpersoonsgegevensvia de betrokken internetsites krijgen.

10.         Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevensniet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, onder meer rekening houdend met de geldende verjaringstermijnen en de wettelijke bewaarplichten. Wanneer u belangstelling hebt getoond voor een van onze vastgoedprojecten en/of u er een hebt gekocht, houden wij uw contactgegevens bij om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en onze nieuwe projecten zolang u geen bezwaar doet gelden.

11.         Welke zijn uw rechten op het vlak van uwpersoonsgegevens?

In lijn met de geldende wettelijke voorwaarden, beschikt u over de volgende rechten:

Om een van voormelde rechten uit te oefenen, kuntu op elk ogenblik met ons contact opnemen door uw gedateerd en ondertekend verzoek, samen met uw identiteitsbewijs, per post op te sturen naar voormeld adres of via e-mail naar het adresprivacy@bpi-realestate.com.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

12.         Wijzigingen

We kunnen op elk ogenblik, wanneer dat nodig is, dit privacybeleid wijzigingen, onder meer om ons te schikken naar aanpassingen in de regelgeving, in de verordeningen of vereisten ingevoerd door de gegevensbeschermingsautoriteiten.